Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hardenberg-Doornspijk V.O.F., gevestigd te Doornspijk

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. De

voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. Op

verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. Hardenberg-Doornspijk V.O.F. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het

verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden

niet door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. erkent.

1.4 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet

aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hardenberg-Doornspijk V.O.F. bestellingen tenminste binnen

30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is

om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt

de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling

zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. zal, behoudens tegenbewijs, is voldaan zodra de door

Hardenberg-Doornspijk V.O.F. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt

het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief btw.

4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft

de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hardenberg-Doornspijk V.O.F. heeft teruggezonden, is de koop een

feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na

aflevering schriftelijk melding te maken bij Hardenberg-Doornspijk V.O.F. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde

zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken

dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat

verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het

recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hardenberg-

Doornspijk V.O.F. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige

aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de

geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in

geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Hardenberg-Doornspijk V.O.F.

aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatstgenoemde diensten, waarbij Hardenberg-Doornspijk V.O.F. slechts als

tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing

zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven

werkdagen

 Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft

 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

 Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

snel kunnen bederven of verouderen

 Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hardenberg-Doornspijk V.O.F., dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. Hardenberg-Doornspijk V.O.F. houdt zich aan de Wet

Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies

om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer

jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde

zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan

Hardenberg-Doornspijk V.O.F.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hardenberg-Doornspijk V.O.F.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan

Hardenberg-Doornspijk V.O.F. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de

originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming

na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na

constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. gegrond worden bevonden, zal Hardenberg-

Doornspijk V.O.F. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke

regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hardenberg-Doornspijk

V.O.F. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der

betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hardenberg-Doornspijk V.O.F.) tot het maximale in het desbetreffende

geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. gedekte bedrag. Iedere

aansprakelijkheid van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede

begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of

schade wegens gederfde winst.

6.5 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen

bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hardenberg-Doornspijk V.O.F. in gebreke is; B) de

afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C)

de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in

strijd met de aanwijzingen van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen

ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hardenberg-Doornspijk V.O.F. zich het recht

voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hardenberg-Doornspijk V.O.F. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Hardenberg-Doornspijk V.O.F. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht

door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of

opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder

rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en

kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,

storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpof

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te

schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de

inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hardenberg-

Doornspijk V.O.F. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Hardenberg-Doornspijk V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het

leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Hardenberg-Doornspijk V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten

ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of

raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

Hardenberg-Doornspijk V.O.F. zolang de afnemer de vorderingen van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. uit hoofde van de

overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of

nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van Hardenberg-Doornspijk V.O.F. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en

ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen

slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hardenberg-Doornspijk V.O.F. of

een door Hardenberg-Doornspijk V.O.F. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hardenberg-Doornspijk V.O.F.

haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en

die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hardenberg-Doornspijk V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht

mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven aan Hardenberg-Doornspijk V.O.F.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hardenberg-Doornspijk V.O.F. en koper, welke niet in

onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis,

tenzij Hardenberg-Doornspijk V.O.F. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats

van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de

kantonrechter.